Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich

QVOTA s. r. o, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČ DPH: SK2023651465, IČO: 46910590, sídlo: ul. Svornosti 50 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, (ďalej aj ako „LimeJet“), je prevádzkovateľom osobných údajov cestujúcich. Spoločnosť tiež vymenovala zodpovednú osobu, ktorej úlohou je dohliadať na plnenie povinností vyplývajúcichz legislatívy.Termín "nás" alebo "my" sa vzťahuje na vlastníka aplikácie LimeJet, spoločnosť QVOTA s. r. o, spoločnosť s ručením obmedzený LimeJet.

1. Osobné údaje ktoré spracúvame

 • Meno, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Geografická poloha cestujúceho, čas a cieľ cesty.
 • Informácie o platbe.
 • Informácie o sporoch.
 • Identifikačné údaje zariadenia, na ktorom bola aplikácia LimeJet nainštalovaná.

2. Účely spracovania

 • Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame za účelom prepojeniacestujúcich sdopravcami a vodičmi, aby sme im pomohli sa pochybovať pomestách efektívnejšie.
 • Vodičom poskytujeme údaje o geografickej polohe a telefónne číslo cestujúcich, aby sme im uľahčili proces vyzdvihnutia cestujúceho. Údaje ogeografickej polohe sa zhromažďujú len vtedy, keď je aktivovaná aplikácia LimeJet. Zber údajov ogeografickej polohe sa zastaví po zatvorení aplikácie LimeJet. V niektorých krajinách vodiči nemôžu vidieť telefónne čísla cestujúcich;vodič vidí úplne iné číslo, ktoré ho dočasne presmeruje na telefónne číslo cestujúceho, čo umožňuje vodičovi a cestujúcemu komunikovať.
 • Údaje o geografickej polohe môžeme použiť na vyriešenie problémovtýkajúcich sa kvality dopravných služieb.
 • Kontaktné údaje používame na informovanie cestujúcich o aktualizáciáchaplikácie LimeJet.
 • Údaje o trasách vodičov a cestujúcich používame na analýzu geografickéhopokrytia s cieľom poskytnúť vodičom odporúčania týkajúce sanajefektívnejších trás.
 • Vaše meno, telefónne číslo a e-mail budú použité za účelom komunikáciemedzi vami a vodičom.
 • Údaje oplatobnej karte sú spracúvané za účelom poskytnutia dopravnýchslužieb.
 • Údaje týkajúce sa poskytnutia zákazníckej podpory sa zbierajú a ukladajú naúčely riešenia sporovtýkajúcich sa kvality služieb

3. Právny základ

 • Osobné údaje sa spracúvajú za účelom poskytovania služieb cestujúcim.Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje predložené cestujúcimi vpriebehu inštalácie a používania aplikácie LimeJet. Predpokladom využívania služieb LimeJet je súhlas, ktorý cestujúci udelil na spracovanie identifikačnýchaúdajov ogeografickej polohe.
 • Osobné údaje sa môžu spracúvať na základe oprávneného záujmu navyšetrovaní a odhaľovaní podvodných platieb.

4. Príjemcovia

 • Osobné údaje cestujúceho sa oznamujú len vodičovi, ktorý aktivoval aplikáciu LimeJet; v takomto prípade vodič uvidí meno, telefónne číslo (vniektorých krajinách je číslo skryté) a údaje o geografickej polohecestujúceho.
 • Po poskytnutí prepravnej služby zostane meno a telefónne číslo (vniektorých krajinách je číslo skryté) cestujúceho pre vodiča viditeľné 24hodín zdôvodu vyriešenia problémov spojených s poskytovaním služieb,napr. vprípade zabudnutia si osobných vecí vaute vodiča.
 • Spätná väzba od cestujúcich týkajúca sa kvality služby je anonymná a vodičinedostávajú mená a telefónne čísla cestujúceho, ktorí poskytli hodnotenie aspätnú väzbu.
 • V závislosti od lokácie cestujúceho môžu byť osobné údaje poskytnutémiestnym dcérskym spoločnostiam, zástupcom, pobočkám, agentom atď.LimeJet. Spracovanie osobných údajov sa uskutoční za rovnakých podmienok,ako sú stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

5. Bezpečnosť a prístup

 • Všetky osobné údaje zozbierané počas poskytovania služieb sa prenášajú aukladajú v dátových centrách ktoré sa nachádzajú na území členských štátov Európskejúnie. Prístup k osobným údajom majú len autorizovaní zamestnanci spoločností a partneri skupiny LimeJet, ktorí majú prístup k údajom len na účely riešenia problémov spojených s využívaním služieb (vrátane sporov týkajúcich sa dopravných služieb).
 • Spoločnosti v rámci skupiny LimeJet a partneri skupiny majú prístup k osobnýmúdajom v rozsahu potrebnom na poskytovanie zákazníckej podpory vpríslušnej krajine.
 • Údaje o geografickej polohe sa spracovávajú v anonymizovanej forme apersonalizujú sa len vtedy, ak sú údaje o geografickej polohe potrebné nariešenie sporov alebo podvodu.
 • Na výskumné a vedecké účely sa údaje používajú v anonymizovanej podobe.

6. Prístup a oprava

 • Pomocou aplikácie LimeJet môžete pristupovať k a aktualizovať svoje osobnéúdaje.

7. Uchovávanie

 • Vaše osobné údaje budú uložené po dobu aktívnosti vášho účtu cestujúceho.Ak zrušíte svoj účet, osobné údaje sa vymažú (v súlade s pravidlamiuvedenými v tejto časti), pokiaľ sa tieto údaje nevyžadujú na účelyúčtovníctva, riešenia sporov alebo predchádzania podvodom.
 • Finančné údaje o prepravných službách poskytovaných cestujúcim budú uložené po dobu 3 rokov po poslednej ceste.
 • Údaje potrebné na účtovné účely budú uchovávané po dobu 7 rokov [poposlednej ceste].
 • V prípade podozrenia z trestného činu, podvodu alebo nepravdivých informácií sa údaje uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • V prípade sporov týkajúcich sa platieb budú údaje uchovávané až dovyriešenia reklamácie alebo uplynutia platnosti týchto nárokov.
 • Údaje o histórii ciest budú uložené po dobu 3 rokov. Po uplynutí tejto dobybudú údaje anonymizované.
 • Upozorňujeme, že odinštalovanie aplikácie LimeJet vo vašom zariadenínespôsobí vymazanie vašich osobných údajov.
 • Ak aplikácia LimeJet nebola použitá 3 roky, upozorníme vás a požiadame vás opotvrdenie, či je váš účet stále aktívny. Ak neobdržíme žiadnu odpoveď, účet bude zrušený a osobné údaje budú vymazané, pokiaľ sa tieto údajene vyžadujú na účely účtovníctva, riešenia sporov alebo predchádzaniapodvodom.

8. Vymazanie

 • Mali by ste tiež pamätať na to, že podanie žiadosti o vymazanie vašich osobných údajov je možné len v prípade, že váš účet zrušíme. V dôsledku toho nebudete môcť používať aplikáciu LimeJet prostredníctvom účtu, ktorý bolzrušený.
 • Na žiadosť o vymazanie osobných údajov zaslanú prostredníctvom e-mailureagujeme do jedného mesiaca anásledne určíme termín vymazania údajov.

9. Prenos

 • Na žiadosť o prenos osobných údajov zaslanú prostredníctvom e-mailureagujeme do jedného mesiaca anásledne určíme termín prenosu údajov. Pooverení totožnosti daného zákazníka vám poskytneme osobné údaje, ktorézahŕňajú: kontaktné informácie, históriu cesty za posledné 3 roky ainformácie o platbe.

10. Priamy marketing

 • Vašu e-mailovú adresu a / alebo telefónne číslo použijeme za účelompriameho marketingu iba vtedy, ak ste nám na to poskytli povolenieprostredníctvom webovej stránky limejet.com alebo prostredníctvom aplikácie LimeJet Marketingové správy môžeme personalizovať na základe informácií otom, ako využívate služby LimeJet (frekvencia používania, cesty, platby).
 • Ak si už neprajete dostávať priame marketingové správy, kliknite na odkaz „Unsubscribe“ v päte nášho e-mailu alebo v sekcii profilu aplikácie LimeJet.

11. Riešenie sporov

 • Spory týkajúce sa spracovania osobných údajov sa riešia prostredníctvomzákazníckej podpory (support@limejet.com)